Menu

Werkwijze

Onderstaand volgt een verkorte weergave van de werkwijze van Audité klachtencommissie zorg. Voor de uitgebreide regeling en toepasselijke termijnen wordt verwezen naar het klachtenreglement.

Klachten moeten binnen redelijke termijn, schriftelijk, ondertekend en voldoende gemotiveerd worden ingediend bij Audité klachtencommissie zorg, onder vermelding van naam en adres van de klager alsmede de redenen van de klacht.

Het adres van de klachtencommissie luidt:

Audité klachtencommissie zorg
De Kazerne
Annerweg 30
9471 KV Zuidlaren

Vermeld op de envelop ‘vertrouwelijk’. U ontvangt binnen een week bericht van ontvangst van uw brief, nadere informatie over de klachtenprocedure en informatie over de samenstelling van de klachtencommissie. Aan het indienen van een klacht zijn voor de klager geen kosten verbonden. 

De aangeklaagde krijgt de gelegenheid om schriftelijk te reageren op de klacht. Klager en aangeklaagde krijgen desgewenst de gelegenheid om mondeling of schriftelijk nog een toelichting te geven op de klacht respectievelijk op het verweer. In geval van een mondelinge toelichting wordt een hoorzitting bepaald.  De klachtencommissie heeft zitting bij Zorgbelang Drenthe in De Kazerne te Zuidlaren. Wanneer het vanwege de gezondheid en/of beperking van een klager niet mogelijk is om te reizen, dan kan een zitting op locatie worden bepaald, zulks ter beoordeling van de klachtencommissie. Een klacht kan ook volledig schriftelijk worden afgehandeld.

In beginsel neemt de klachtencommissie binnen acht weken na indiening van de klacht een beslissing op de klacht. De klachtencommissie kan ook aanbevelingen doen aan de aanbieder van zorg en welzijn. De beslissing wordt door de klachtencommissie gemotiveerd en schriftelijk medegedeeld aan klager en aangeklaagde. Indien aangeklaagde een aanbieder van zorg en welzijn is, die is aangesloten bij de Landelijke Beroepscommissie, dan bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na de uitspraak van de klachtencommissie in beroep te gaan.

Voor vragen over de klachtenprocedure en/of over het klachtreglement kunt u telefonisch of per email contact opnemen met de ambtelijk secretaris van Audité.